Opći uvjeti

Ovim općim uvjetima uređuju se osnove poslovnih odnosa između Turistička agencije ILIJADA d.o.o. i Kupca / Putnika kojima trajno ili povremeno pruža usluge.

Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnici Turističke agencije ILIJADA d.o.o. Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split te na internetskoj stranici www.ilijada.eu.
SADRŽAJ
OPĆE INFORMACIJE
NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
UVJETI OTKAZA
OPĆI UVJETI UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET- ARANŽMANU – Najvažnija prava putnika u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (pdf.)
OPĆE INFORMACIJE
Turistčka agencija Ilijada d.o.o.
Sjedište: Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split
Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 29.05.2013
MBS: 080786479
OIB: 20595794800
ID: HR-AB-21-080786479
Voditeljica poslova: Joanna Kalinowska-Lukačević
Svojstvo u kojem voditeljica poslova nastupa i koja ovlaštenja ima:  Voditeljica agencije.
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Državni inspektorat – Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, e-mail: turisticka.inspekcija@dirh.hr , tel: + 385 1 2375 100
Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju u skladu s odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu : Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, e-mail: pravni@mint.hr , tel: + 385 1 6169 243.
Kontakt:
Turistička agencija ILIJADA d.o.o.
e-mail: info@ilijada.eu
mob: +385 99 3352122,
2. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA
Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu Putnik/ Kupac ima pravo podnošenja pisanih prigovora, i to na način:
–  osobno u poslovnici Turističke agencije ILIJADA d.o.o na adresi Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split – Hrvatska u radnom vremenu agencije koje je objavljeno na ulaznim vratima poslovnice te web stranici agencije www.ilijada.eu
–  putem pošte na adresu Turistička agencija ILIJADA d.o.o, Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split – Hrvatska
– putem  elektroničke pošte info@ilijada.eu
Prilikom podnošenja prigovora Putnik/ Kupac je dužan ILIJADA-i dati svoje osobne podatke, adresu  elektoničke pošte ili drugi kontakt koji će omogućiti ILIJADA-i slanje pisanog odgovora na podneseni prigovor.
Način na koji obrađujemo i čuvamo Vaše podatke možete pročitati u točki 3. Ovih Općih uvjeta.
O podnesenom pisanom prigovoru ILIJADA će bez odgađanja potvrditi njegov primitak te  u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora, također u pisanom obliku odgovoriti na prigovor.
3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
ILIJADA prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka- GDPR  (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016), koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuje  od 25. svibnja 2018.
Opću uredbu o zaštiti podataka- GDPR možete pronaći  ovdje .
Politiku zaštite osobnih podataka ILIJADA-e možete pronaći ovdje.
Putnik/ Kupac osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika/ Kupca potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge, slanje anketnog upitnika i sl.).
Turistička agencija ILIJADA se obvezuje da neće osobne podatke Putnika / Kupca iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, prijevoznik, vodič i sl.).
Osobni podaci Putnika / Kupca  čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva  Turističke agencije ILIJADA o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Turistička agencija ILIIJADA zadržava pravo osobne podatke Putnika/ Kupca usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newsletter i sl. ). Putnik / Kupac je u mogućnosti odjaviti se u bilo kojem trenutku pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog e-maila ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@ilijada.eu.
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.
4. UVJETI OTKAZA
4.1 Uvjeti otkaza putovanja u paket- aranžmanu vidi točku 5.4.8.
4.2 Uvjeti otkaza smještaja vidi točku
4.3 Uvjeti otkaza ugostiteljske usluge, izleta ili usluge transfera (u daljnjem tekstu usluga)

Nakon potvrde kupnje* ugostiteljske usluge, izleta ili usluge transfera, (*kupnja se smatra potvrđenom po uplati iznosa naznačenog na ponudi ILIJADA-e , osim kad je na ugovoru/ ponudi drugačije naznačeno), a prije početka navednih usluga.
Kupac može odustati od usluge o čemu je potrebno obavijestiti ILIJADA-u pisanim putem (elektoničkom poštom ili sms/ viber/ whatsapp porukom), odnosno osobnim dolaskom u poslovnicu ILIJADA-e  ukoliko je usluga kupljena u poslovnci agencije.
ILIJADA će utvrditi visinu naknade koju će naplatiti od Kupca računajući period od trenutka zaprimanja pisane obavijesti o odustajanju, kako slijedi:
– do 72 h prije početka usluge: 0 % ukupne cijene usluge
– od 71- 24 h prije početka usluge:  30% ukupne cijene usluge
– unutar 24 h uključujući i no show: 100% ukupne cijene usluge

Navedeni uvjeti su primjenjujući, osim u slučaju da je na ugovoru/ ponudi naznačeno drugačije. U tom slučaju primjenjuju se uvjeti naznačeni na ugovoru/ ponudi.
U slučaju okolnosti koje se ne daju predvidjeti (nemiri, rat, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske i/ili elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) ILIJADA  će Kupcu ponuditi alternativni sadržaj/ termin usluge. Ukoliko Kupac ne prihvati ponuđeno, a u slučaju navedenih izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku kupnje usluge, ILIJADA će Kupcu izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa za navedenu uslugu te će usluga biti otkazana. Osim povrata uplaćenih sredstava, Kupac neće imati drugih potraživanja prema ILIJADA-i . ILIJADA nije odgovorna Kupcu za bilo koje dodatne troškove koji su nastali kao rezultat kupnje usluge.
5. OPĆI UVJETI UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET- ARANŽMANU – Najvažnija prava Putnika u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (pdf. dokument )
5.1. Opće odredbe

5.1.1. Ovi opći uvjeti sadrže važne informacije s kojima je Organizator putovanja Turistička agencija ILIJADA D.O.O., Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split – Hrvatska, OIB: 20595794800 (u daljem tekstu Organizator) dužan upoznati Putnika sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu i kao takve čine sastavni dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

5.1.2. Ovi Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija Organizator, te se isti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U potonjem slučaju u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora koje će Agencija učiniti dostupnima Putniku

5.1.3. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora i/ili Programa putovanja s ovim Općim uvjetima, odredbe Ugovora odnosno Programa putovanja će prevladati.
U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora s Programom putovanja, odredbe Ugovora će prevladati.

5.1.4. Putnik je dužan prije nego se na bilo koji način obveže ugovorom pozorno proučiti sadržaj ovih Općih uvjeta i standardnih informacija za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu propisanih odgovarajućim prilozima Zakona o pružanju usluga u turizmu. Opseg informacija u ovim dokumentima i vrijeme potrebno za upoznavanje s njima ne može biti osnova tvrdnje da ih Putnik nije mogao primjereno proučiti.

5.1.5. Putnik je svaka osoba koja želi sklopiti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu ili koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog Ugovora o paket aranžmanu. Putnik koji sklapa Ugovor o putovanju u paket aranžmanu preuzima obvezu upoznati sve osobe koje na temelju sklopljenog ugovora imaju pravo putovati s pravima i obvezama koji proizlaze iz odredbi Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu te sa svim dodatnim informacijama koje dobiva u osobnom kontaktu s predstavnicima Organizatora ili putem e-pošte.

5.1.6. Prilikom prijave Putnik koji Ugovara putovanje u paket-aranžmanu dužan je Organizatoru putovanja staviti na raspolaganju informacije, a eventualno dostaviti i dokumente za sve Putnike koji koriste usluge paket-aranžmana, a koji su bitni za provedbu paket-aranžmana (osobni dokumenti i/ili podaci iz osobnih dokumenata, dokazi o cijepljenju, informacije o zdravlju, navikama ili drugim ograničenjima koji bi mogli utjecati na provedbu paket-aranžmana). Organizator ne odgovara za posljedice i troškove nastale zbog izostanka informiranja Organizatora putovanja i/ili dostave netočnih informacija već su one isključiva odgovornost Putnika koji Ugovara putovanje u paket-aranžmanu.

5.1.7. Putnik koji ugovara putovanje u paket-aranžmanu jamči da je ovlašten od Putnika koji koriste usluge paket-aranžmana dati Organizatoru putovanja njihove dokumente, osobne podatke, i ostale potrebne informacije, da je u njihovo ime ovlašten sklopiti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu.

5.1.8. Putnik je dužan na vrijeme prije putovanja ispuniti sve uvjete odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, te zdravstvenim formalnostima naznačene u predugovornim informacijama, a tijekom putovanja sve potrebne putne dokumente uključujući i odgovarajuće potvrde o ispunjavanju zdravstvenih formalnosti imati sa sobom i dati na uvid nadležnim službenicima.

5.1.9. U slučaju gubitka putnih dokumenata ili zbog kršenja deviznih, carinskih ili drugih propisa odredišne zemlje Organizator će pružiti Putniku primjerenu pomoć koja je odredbama važećih propisa predviđena za Putnika koji se nađe u poteškoćama, a Putnik je dužan snositi troškove takve pomoći i svih troškova usluga putovanja koje budu potrebne radi nastavka korištenja paket-aranžmana ili povratka u polazište.

5.1.10. Organizator sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu preuzima sve odgovornosti koje proizlaze iz kombiniranja i prodaje najmanje dvije različite usluge putovanja u paket-aranžmanu neovisno o tome sklapa li se ugovor o svim uslugama putovanja u paket-aranžmanu u cjelini ili se paket aranžman pruža u okviru zasebnih ugovora za pojedine usluge putovanja.

5.1.11. Uslugama putovanja koje Organizator kombinira u okviru paket-aranžmana smatraju se prije svega usluge prijevoza Putnika, smještaja koji nije neodvojivi dio prijevoza Putnika i nije u svrhe stanovanja, iznajmljivanje automobila, drugog motornog vozila s vlastitim pogonom i najmanje četiri kotača s brzinom većom od 25 km/h ili motocikala za koje se zahtijeva vozačka dozvola kategorije A. Uslugama putovanja koje Organizator kombinira u paket-aranžmanu smatraju se i druge turističke usluge ukoliko nisu neodvojivi dio prethodno navedenih usluga.

5.1.12. Paket-aranžmanom se ne smatra kombiniranje pojedinačne usluge prijevoza, smještaja ili iznajmljivanja vozila s jednom li više drugih turističkih usluga ukoliko druge turističke usluge ne čine više od 25% vrijednosti kombinacije, nisu oglašavane kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje kombinacije, ili su odabrane i kupljene tek nakon što je počelo izvršenje usluge prijevoza, smještaja ili iznajmljivanja vozila.

5.1.13. Odredbe ovih Općih uvjeta ne primjenjuju se za kombinacije usluga putovanja koje nisu za potrebe istog putovanja ili odmora, koje obuhvaćaju razdoblje kraće od 24 sata, osim ako je uključeno noćenje i koje su kupljene na temelju općeg sporazuma za organiziranje poslovnih putovanja.

5.1.14. Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

5.2 Prava, obveze i odgovornosti Organizatora putovanja i Putnika u provedbi paket-aranžmana, način podnošenja prigovora

5.2.1. Za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu odgovoran je Organizator, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja.

5.2.2. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.

5.2.3. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika Organizator će ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

5.2.4. Ako Organizator ne ispravi nesukladnost iz razloga koji su navedeni u prethodnoj točki ovih Općih uvjeta, Putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

5.2.5. Ako Organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio Putnik, Putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti Organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je Organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

5.2.6. Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, Organizator će radi nastavka paket-aranžmana ponuditi Putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za Putnika, uključujući i u slučaju kada Putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.

5.2.7. Ako Organizator predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu, Organizator će Putniku odobriti primjereno sniženje cijene.

5.2.8. Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.

5.2.9. Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana i ako Organizator nije ispravio nesukladnost u razumnom roku koji je odredio Putnik, Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

5.2.10. Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako Putnik odbije predložene alternativne aranžmane u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, Putnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

5.2.11. Ako paket-aranžman uključuje prijevoz Putnika, Organizator će u slučajevima iz prethodne dvije točke ovih Općih uvjeta osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju putnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za Putnika. Dodatni troškovi idu na teret Organizatora.

5.2.12. Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, Organizator će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po Putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima Putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak Putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.

5.2.13. Ograničenje troškova iz prethodne točke ovih Općih uvjeta ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26. 7. 2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je Organizator o njihovim posebnim potrebama obaviješten najmanje 48 sati prije početka paket-aranžmana.

5.2.14. Organizator se neće pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se primjenjuje.

5.2.15. Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako Organizator dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku.

5.2.16. Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od Organizatora primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti, a Organizator će Putniku naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja.

5.2.17. Organizator se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku ili da se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili da je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

5.2.18. Organizator unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje Organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos u visini trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.

5.2.19. Ukoliko se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Organizatora i on se u odnosu na Putnika može pozivati na tu činjenicu.

5.2.20. Pravo Putnika na naknadu štete ili sniženje cijene propisano Zakonom o pružanju usluga u turizmu i međunarodnim konvencijama ne utječe na prava Putnika u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći Putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91; Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu; Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća; Uredbom (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004; Uredbom (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

5.2.21. Putnik ima pravo podnijeti zahtjeve za sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz prethodne točke ovih Općih uvjeta.

5.2.22. Naknada štete ili sniženje cijene na koje Putnik ima pravo u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz točke 5.2.20. ovih Općih uvjeta oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.

5.2.23. Pravo Putnika da zahtijeva sniženje cijene temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje reguliraju pitanja izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, izvršenja paket-aranžmana, te sniženja cijene i naknade štete zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi paket-aranžman prema ugovoru trebao završiti.

5.2.24. Organizator će pružiti primjerenu pomoć bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama, a osobito u okolnostima kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Ta se pomoć posebice odnosi na pružanje primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganje Putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.

5.2.25. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Organizator će za pomoć iz prethodne točke ovih Općih uvjeta naplatiti naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova Organizatora.

5.2.26. Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti koju je dužan primijeniti Organizator je: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, pisarnica@mint.hr, +385 1 6169 111.

5.2.27. Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu Putnik ima pravo podnošenja pisanih prigovora osobno u poslovnici turističke agencije ILIJADA na adresi Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split – Hrvatska u radnom vremenu agencije koje je objavljeno na ulaznim vratima poslovnice te web stranici agencije www.ilijada.eu , putem pošte na adresu Turistička agencija ILIJADA d.o.o., Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split – Hrvatska, putem elektroničke pošte info@ilijada.eu .
O podnesenom pisanom prigovoru Organizator će bez odgađanja potvrditi njegov primitak i u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora u pisanom obliku odgovoriti na prigovor.

5.2.28.  Za usluge koje su kupljene putem interneta Putnik može svoju pritužbu uputiti ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koristeći platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na sljedećoj adresi mrežne stranice https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

5.2.29. Prije početka paket-aranžmana Putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana obavijestio Organizatora. Obavijest poslana Organizatoru najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.

5.2.30. Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.

5.2.31. Organizator će obavijestiti prenositelja o troškovima prijenosa ugovora, a koji neće prijeći stvarni trošak Organizatora uzrokovan prijenosom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Organizator će prenositelju dati dokaze za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

5.3 Karakteristike usluga, plaćanje, putovnice, vize, zdravstvene formalnosti; osiguranja od odgovornosti i jamčevina

5.3.1. Organizator će za izvršenje usluga prijevoza u okviru paket-aranžmana koristiti prijevozna sredstva prijevoznika koji imaju odgovarajuće licencije sukladno posebnim propisima kojima se regulira pojedina vrsta prijevoza.
Karakteristike prijevoznih sredstava biti će sastavni dio predugovornih informacija.

5.3.2. Organizator će za svako putovanje u paket-aranžmanu koje se organizira za grupe ukoliko u predugovornim informacijama nije izričito naznačeno drugačije koristiti jednog voditelja putovanja za svaku grupu od 15 do 75 putnika koji će svoje usluge pružati na hrvatskom jeziku osim ako u predugovornim informacijama nije drugačije naznačeno. Za pružanje usluga turističkih vodiča obuhvaćenih putovanjem u paket-aranžmanu Organizator će koristiti ovlaštene turističke vodiče koji će tumačiti na hrvatskom jeziku, a za putovanja u inozemstvo na službenom jeziku u turističkoj destinaciji ili na engleskom jeziku uz konsekutivno prevođenje voditelja putovanja na hrvatski jezik ukoliko u predugovornim informacijama nije izričito naznačeno drugačije.

5.3.3. Sve druge turističke usluge čije korištenje ovisi o djelotvornoj usmenoj komunikaciji bit će pružene na hrvatskom ili engleskom jeziku osim ako u predugovornim informacijama nije izričito naznačeno drugačije.

5.3.4. Turističke usluge obuhvaćene paket-aranžmanom općenito nisu prikladne za osobe sa smanjenom pokretljivošću osim ako u predugovornim informacijama izričito nije naznačeno drugačije. Na zahtjev Putnika Organizator će osigurati i preciznije informacije o prikladnosti putovanja ili odmora uzimajući u obzir potrebe Putnika.

5.3.5. Cijenu paket-aranžmana moguće je platiti doznakom na transakcijski račun Organizatora putovanja, a temeljem ponude za plaćanje i u roku koji na njemu naznačen te gotovinom u poslovnici Organizatora putovanja na adresi turistička agencija Ilijada d.o.o. Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split – Hrvatska u radnom vremenu agencije koje je objavljeno na ulaznim vratima poslovnice te web stranici agencije www.ilijada.eu.

5.3.6. Opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, približno trajanje razdoblja za pribavljanje viza te informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje naznačene u predugovornim informacijama odnose se isključivo na državljane Republike Hrvatske. Ukoliko te informacije u predugovornim informacijama nisu posebno naznačene znači da za državljane Republike Hrvatske za odredišnu zemlju ne postoje posebni uvjeti osim posjedovanja važeće osobne iskaznice.

5.3.7. U slučaju da Putnik koji nije državljanin Republike Hrvatske ima namjeru koristi usluge putovanja u paket aranžmanu dužan je prije sklapanja ugovora o tome upoznati Organizatora, a u svrhu dobivanja općih informacija o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, približnom trajanju razdoblja za pribavljanje viza te informacija o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje.

5.3.8. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizator nudi Putniku mogućnost da izravno (ili putem Organizatora kao posrednika) ugovori s trećom osobom osiguravateljem osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Informacije o sadržaju tih osiguranja te poveznica na osiguravateljeve opće uvjete ugovora o osiguranju dostupne su u svakom trenutku na sljedećim mrežnim stranicama https://www.allianz.hr/media/1654660/t2145-06_uvjeti_putno_a4_web.pdf , https://www.allianz.hr/webshop/putno-osiguranje/ te allianz.hr . Osim ako je u ugovoru izričito navedeno, cijene navedenih osiguranja nisu uključene u cijenu paket-aranžmana.

5.3.9. Jamčevina za slučaj nesolventnosti osigurana je kod Allianz Hrvatska d.d., OIB:23759810849,  pod brojem police 1500-174275521 . U slučaju potrebe aktiviranja jamčevine Putnici se neposredno obraćaju izdavatelju jamčevine na adresi Heinzelova 70, 10000 Zagreb, adresi e-pošte osiguranje@allianz.hr  ili na broj Allianz informacijskog centra +385 72 100 001.

5.3.10. Organizator je sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman kod Allianz Hrvatska d.d., OIB:23759810849, polica pod brojem 1500-174275521 .U slučaju potrebe ostvarivanja prava na naknadu štete putnici se neposredno obraćaju osiguravatelju na adresi Heinzelova 70, 10000 Zagreb, adresi e-pošte osiguranje@allianz.hrili na broj Allianz informacijskog centra +385 72 100 001.

5.3.11. Organizator ILIJADA d.o.o., Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split, OIB:20595794800 je organizirala vlastitu službu koja Putniku omogućuje da brzo stupi u kontakt s nadležnim djelatnicima Organizatora i učinkovito komunicira s njima, kako bi zatražio pomoć ako se nađe u poteškoćama ili kako bi prijavio svaku neusklađenost koju utvrdi tijekom izvršenja paket-aranžmana. Ukoliko u ugovoru nije zasebno izričito istaknuto drugačije, Putniku su za komunikaciju s Organizatorom na raspolaganju sljedeći kontakti: GSM: +385 99 3352122, adresa elektoničke pošte info@ilijada.eu.

5.3.12. U slučaju da na temelju ugovora o putovanju u paket-aranžmanu koji uključuje smještaj putuje maloljetnik bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe izravni kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika ostvaruje se kontaktiranjem službe Organizatora putovanja iz prethodne točke ovih Općih uvjeta ( 5.3.14.) koja Putniku omogućuje davanje pomoći u poteškoćama i prijavu nesukladnosti.

5.4 Sklapanje ugovora, dostava dokumentacije, izmjene i raskid ugovora

5.4.1. Sve predugovorne informacije s kojima je Organizator upoznao Putnika čine sastavni dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, ali ih Organizator može izmijeniti prije sklapanja ugovora tako da dostavi Putniku na jasan, razumljiv i lako uočljiv način sve izmjene predugovornih informacija.

5.4.2. Organizator putovanja će pri sklapanju ugovora o putovanju u paket aranžmanu ili bez nepotrebnog odgađanja nakon njegovog sklapanja Putniku dostaviti primjerak ugovora u elektroničkom obliku na njegovu adresu e-pošte ili pohraniti na njegov prijenosni medij za pohranu podataka. Ako je ugovor o putovanju u paket-aranžmanu sklopljen u poslovnici Organizatora uz istodobnu fizičku prisutnost ugovornih strana na zahtjev Putnika Organizator putovanja će Putniku dati primjerak ugovora u papirnatom obliku.

5.4.3. Organizator će najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje Putniku na njegovu adresu e-pošte dostaviti informacije o predviđenim vremenima polaska i, prema potrebi, roku za registraciju, kao i o predviđenim vremenima za mjesta usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku te informacije o mjestu i načinu preuzimanja potrebnih priznanica, vaučera i karata ukoliko ih nije moguće poslati e-poštom. Ukoliko Putnik u navedenom roku nije primio potrebne informacije ili iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti adresi svoje e-pošte dužan je u najkraćem roku o tome obavijestiti Organizatora kako bi te informacije Organizator dostavio na drugi način.

5.4.4. Organizator putovanja zadržava pravo prije početka paket-aranžmana jednostrano izmijeniti i ostale uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ukoliko se radi o beznačajnoj izmjeni koja ne utječe na glavne značajke putovanja tako da snižava kvalitetu ili vrijednost usluga putovanja ili da Putniku prouzroče znatne neugodnosti ili dodatne troškove. Organizator će na adresu e-pošte Putnika dostaviti odgovarajuću obavijest o izmjenama koje se smatraju beznačajnima.

5.4.5. Ukoliko Organizator putovanja prije početka paket-aranžmana mora znatno izmijeniti bilo koje od bitnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika navedene u ugovoru o tome će Putniku na adresu e-pošte dostaviti odgovarajuću obavijest. Ta će obavijest obuhvaćati informacije o predloženim izmjenama, njihovom utjecaju na cijenu aranžmana i eventualnim zamjenskim paket-aranžmanima, o roku u kojem Putnik mora Organizatora obavijestiti o prihvaćanju ili odbijanju predložene izmjene odnosno zamjenskog paket aranžmana kao i o posljedicama u slučaju da Putnik ne odgovori u zadanom roku ili odbije predložene izmjene.

5.4.6. Prilikom sklapanja ugovora ili najkasnije u roku od 5 radnih dana od sklapanja ugovora potrebno je izvršiti uplatu od najmanje 30% cijene paket-aranžmana, a preostali iznos najkasnije 14 dana prije polaska na putovanje ako u predugovornim informacijama izričito nije naznačeno drugačije. U slučaju sklapanja ugovora u roku kraćem od onog u kojem je potrebno uplatiti preostali iznos cijene, Organizator ima pravo zahtijevati uplatu cjelokupne cijene paket-aranžmana prilikom sklapanja ugovora.

5.4.7. Organizator će za svako putovanje u paket-aranžmanu koje se organizira za grupe naznačiti u predugovornim informacijama najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket-aranžmana. Ukoliko taj broj ne bude dosegnut Organizator zadržava pravo raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, a čemu će obavijestiti Putnika najkasnije dvadeset dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana, sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana, i 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

5.4.8. Nakon sklapanja ugovora, a prije početka paket-aranžmana, Putnik može odustati od putovanja, odnosno jednostrano raskinuti ugovor dostavom Organizatoru  pisane obavijesti o raskidu, u kojem slučaju će Organizator od Putnika naplatiti sljedeću standardnu naknadu za raskid ugovora u visini koja se određuje ovisno o datumu s kojim je Organizator zaprimio pisanu obavijest Putnika o raskidu, ukoliko u predugovornim informacijama nije drugačije naznačeno, na način kako slijedi:
– 60 do 31 dan prije početka paket- aranžmana: 10% ukupne cijene paket-aranžmana,
– 30 do 14 dana prije početka paket-aranžmana: 30% ukupne cijene paket-aranžmana,
– 14 do 7 dana prije početka paket-aranžmana: 70 % ukupne cijene paket-aranžmana,
– 6 do 0 dana prije početka paket-aranžmana: 100 % ukupne cijene paket-aranžmana,
– no show:  100 % ukupne cijene paket-aranžmana

Na zahtjev Putnika Organizator će obrazložiti iznos naknade za raskid ugovora. Organizator ima pravo naplatiti od Putnika naknadu za raskid ugovora neovisno o razlogu zbog kojeg Putnik raskida ugovor, osim u slučaju kada Putnik ima pravo na raskid ugovora zbog povreda ugovora od strane Organizatora. Iznimno od prethodne rečenice, Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. Kod procjene razine utjecaja izvanrednih okolnosti na ispunjenje paket-aranžmana ili prijevoza putnika na odredište kao mjerodavne uzimat će se procjene nadležnih javnih tijela u turističkoj destinaciji i prijevoznika.

5.4.9. Ako je Putnik izravno ili preko Organizatora ugovorio s osiguravajućim društvom osiguranje od otkaza putovanja (vidi točku 5.3.8.), Putnik ima pravo na povrat uplaćenih sredstava naknade od osiguravajućeg društva isključivo prema uvjetima police osiguranja. Svi uvjeti i rokovi povrata uplaćenih sredstava na ime naknade, izravno su ugovoreni između osiguravajućeg društva i Putnika te Organizator  ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepriznavanje ili prigovor koji osiguravajuće društvo uputi Putniku na njegov zahtjev za isplatu po navedenoj polici osiguranja, čak i ako je navedeno osiguranje Putnik ugovorio s osiguravateljem putem Organizatora kao posrednika.

5.4.10. Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako Organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Ukoliko do tih okolnosti dođe, Organizator će Putnika putem e-pošte obavijestiti o raskidu ugovora bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

5.5 Završne odredbe

5.5.1. Opće informacije o Organizatoru, nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe te   središnjoj kontaktnoj točki za administrativnu suradnju u skladu s odredbama ZPUT-a dostupne su na mrežnim stranicama Organizatora www.ilijada.eu te u točki 1. ovih Općih uvjeta.

5.5.2. Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ukoliko je Putniku dostavljen u pisanom obliku, odnosno nakon što je Putnik koji ugovara putovanje dostavio sve potrebne podatke o putnicima i jasno potvrdio svoju suglasnost s dostavljenim ugovornim informacijama putem e-pošte, sučelja za internetsku prodaju paket-aranžmana, telefaksa ili nekog drugog sredstva za komunikaciju na daljinu. Putnik je isključivo odgovoran za točnost adrese, odnosno e-mail adrese za slanje obavijesti o kojoj je obavijestio Organizatora, te je dužan bez odgode pisanim putem obavijestiti Organizatora o bilo kakvoj promjeni podataka za slanje obavijesti.
Ukoliko je Putnik koji ugovara putovanje nakon što je primio ugovorne informacije i dostavio sve potrebne informacije o putnicima izvršio uplatu na žiro račun Organizatora smatrat će se da je ugovor sklopljen i bez druge izričite izjave Putnika.

5.5.3. Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu proizvodi pravne učinke nakon što Organizator do ugovorenog roka primi cijeli ugovoreni iznos ili ako je tako ugovoreno, dio ugovorenog iznosa, a ostatak u rokovima i na način koji su posebno naznačeni u ugovoru.

5.5.4. Za slučaj spora kojeg ne bi bilo moguće riješiti sporazumno ili putem mehanizama za alternativno rješavanje potrošačkih sporova uglavljuje se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu Organizatora, a primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

5.5.5. Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je Organizator obuhvaćen i putem platforme za mrežno rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta.

5.5.6. Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je Organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje

5.5.7. Ovi Opći uvjeti isključuju sve ranije izdane Opće uvjete poslovanja Organizatora  o putovanjima u paket-aranžmanu, te stupaju na snagu s datumom objavljivanja na mrežnim stranicama Organizatora odnosno dana  07. Siječnja 2020.godine i o njihovoj primjeni će Putnici biti primjereno upozoreni prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
Na sve paket-aranžmane za koje su sklopljeni ugovori o putovanju u paket aranžmanu prije početka primjene ovih Općih uvjeta važeće su odredbe Općih uvjeta koji su bili u primjeni u trenutku sklapanja ugovora.

5.5.8. Organizator  zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na mrežnim stranicama Organizatora , koji stupa na snagu s danom objave.