Pregled standardnih informacija u paket- aranžmanu

Pregled standardnih predugovornih informacija kod putovanja u paket- aranžmanu
Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.
Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija ILIJADA d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.
Turistička agencija ILIJADA d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.
– Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
– Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
– Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
– Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
– Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paketaranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
– Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
– Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
– Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
– Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
– Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator, turistička agencija ILIJADA d.o.o. ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod Allianz Hrvatska d.d. Putnici mogu stupiti u kontakt s pružateljem zaštite od nesolventnosti ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti. U Republici Hrvatskoj to je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, pisarnica@mint.hr, +385 1 6169 111, ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora, turističke agencije ILIJADA d.o.o.
Direktivu (EU) 2015/2302 na službenim jezicima država članica EU možete pronaći na: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj
Izravni pristup tekstu na hrvatskom jeziku moguć je na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:326:FULL&from=HR
Zakon o pružanju usluga u turizmu možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva turizma:
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_ABC/c_dokumenti/200129_ZOPUT_edit.pdf